Mørke Sogn

Hvordan er det at lede kirken i Mørke?

Fem vidt forskellige ildsjæle fra Mørke har påtaget sig et stykke frivilligt arbejde som menighedsrådsmedlemmer. Det blev de valgt til i 2016. I Menighedsrådet er de med til at sætte den afgørende retning for, hvordan kirken skal være i sognet.
I anledning af at der i år skal vælges nyt menighedsråd, give nogle af de nuværende menighedsrådsmedlemmer dig indblik i, hvad det betyder at være med i arbejdet for kirken og fællesskabet.

I Mørke er kirken en levende del af lokalsamfundet

Med sin fine beliggenhed i den gamle del af Mørke, kan kirken godt gemme sig lidt, når man kører gennem byen.
Kirken har ligget der, siden de første sten blev lagt omkring år 1134, og er løbende bygget ud og op. Det er en større landsbykirke med imponerende altertavle, smuk stor kirkegård og et næsten nyrestaureret kirkerum.

Under renoveringen fandt man både ukendte kalkmalerier (nogle af en endda erotisk karakter) og en krypt under gulvet med ca. 21 kister. Kirken fik et helt nyt udtryk med respekt for både historien og rummet, som nu fremstår meget rent, lyst og dejligt. Kirken fik en ny indgang i tårnet, så man nu ser direkte gennem hele rummet, når man træder ind.  

Kirken er rummelig med plads til ca. 170, og hver uge besøges den af mange dele af menigheden. Vi har i Mørke Menighedsråd arbejdet meget på at finde de rette tilbud til netop vores by. 

Et visionært menighedsråd
Gennem et stort visionsarbejde og menighedsmøder håber vi, at menigheden får stemme i både kirken og på kirkegården, som netop står over for en stor udvikling. Store dele af kirkegården står nemlig tom, da flere og flere vælger mindre gravsteder. Derfor arbejder vi frem imod at gøre kirkegården til et værested for både levende og døde. Vi ønsker flere organiske linjer, flere funktioner og ikke mindst at skabe rum for alle sanser. Vi begynder i den nederste del og arbejder ud fra en plan, som løbende bliver revurderet, udvidet og forbedret. 

Menighedsrådet har arbejdet benhårdt med både visioner for sognet og for at skabe de bedste rammer. 

Mere end sten og gudstjenester
For kirken er mere end sten og gudstenester – det er en levende del af lokalsamfundet, som hele tid bør spørge sig selv; hvad mangler vi i byen? Hvor kan vi gøre os gældende? Hvor kan vi komme i spil – og hvordan?
Mørke er en aktiv by, hvor lokale kræfter får tingene til at ske. Og det afspejles også i menighedsrådet. Det er et vidunderligt sted med en dejlig menighed, velfungerende og arbejdsomt menighedsråd og utallige muligheder. 

 

Menighed med mening - en hilsen fra formanden

At tage en tørn i det lokale menighedsråd, mener jeg gør en forskel i lokalsamfundet og bidrager til sammenholdet.

Jesper Berggreen
Formand for Mørke Menighedsråd

Jesper Berggreen har været menighedsrådsformand i perioden 2016 - 2020

“Kære medmenneske i Mørke sogn
Mit navn er Jesper. Jeg er formand for et råd, der holder øje med og administrerer store dele af anlæg, drift og aktiviteter ved Mørke Kirke.

Vi er et råd sammensat af forskellige mennesker bosiddende i Mørke Sogn, som vi kalder menigheden. Derfor kaldes vi i daglig tale Mørke Sogns menighedsråd. Rådet består af seks funktioner, som du også kan læse om her på siden.”

Et job for dig?
“Der er valg til menighedsrådet i år, og derfor henvender jeg mig til dig. For du er måske lige den, der har lysten til at arbejde med noget meningsfuldt i dit lokalområde?  Måske er du på arbejdsmarkedet og kan bruge dine aktuelle kompetencer i rådet? Måske er du pensionist og vil gerne fortsætte med at bruge og høste erfaringer, nu hvor du har fået bedre tid?

Hør mere og giv det videre
“Uanset hvem du er, så vil jeg gerne fortælle dig om, hvad der foregår omkring din kirke i dit sogn, og hvad arbejdet i et menighedsråd går ud på.

Jeg håber, du vil møde op til orienteringsmødet 18. august og selve valgforsamlingen 15. september.

Selv hvis du ikke mener, at det er noget for dig at arbejde i et menighedsråd, vil jeg opfordre dig til at give beskeden videre.”

Passion er det eneste krav
“Og så tænker du måske: Skal man egentlig være religiøs for at arbejde i et menighedsråd? Nej, det behøver man ikke være.

Kirken har selvfølgelig sin primære opgave i forkyndelse, men den er også en meget vigtig social institution og konkret kulturarv i lokalområdet.

Derfor skal du blot have lyst til at smøge ærmerne op, og udføre et gedigent og vigtigt arbejde for dine medmennesker.

Med ønsket om at vi ses snart igen.

Venlig hilsen

Jesper Berggreen,
formand for Mørke menighedsråd

Hvert medlem varetager vitale opgaver

Jeg føler, at jeg gør en forskel i forhold til, hvad der sker i vores kirke. Jeg indgår i et samarbejde, der er medbestemmende for, hvilken retning vores kirke skal bevæges i. Et samarbejde, der er præget af gensidig respekt og en hyggelig og uformel omgangstone.

Jeanette Nielsen
Sekretær i Mørke Menighedsråd

Jeg er med til at bestemme, hvordan budgetterne ser ud og har stor indflydelse på, hvordan menighedsrådets penge bliver brugt. Og som bygningsansvarlig laver jeg vedligeholdelsesplaner og bestemmer, hvordan menighedsrådets bygninger skal vedligeholdes.

Ken Rasmussen
Kasserer i Mørke Menighedsråd

De seks medlemmer af Mørkes menighedsråd har hver deres funktion. Lær dem at kende her. 

Formand
Udadtil optræder formanden på menighedsrådets vegne. Helt konkret er formanden ansvarlig for udførelsen af rådets beslutninger. Formanden er særligt forpligtet af sin position til at være loyal over for menighedsrådets beslutninger. Indadtil er formanden menighedsrådets leder, men det er et fælles ansvar, at der i menighedsrådet er et godt samspil , baseret på respekt og tillid til hinanden. Formanden skal sørge for, at alle bliver hørt, og at forskellige synspunkter bliver debatteret, så det er muligt at nå frem til fælles beslutninger.

Samtidigt skal formanden sørge for, at allerede trufne beslutninger respekteres, så menighedsrådsarbejdet kan skride fremad.

Næstformand
Ved formandens forfald fungerer næstformanden som formand og overtager samtlige opgaver. Formand og næstformand arbejder sammen, så næstformanden altid er klar til at overtage formandsskabet.

Kontaktperson
Kontaktpersonen er det menighedsrådsmedlem, der er leder for kirkefunktionærerne, og har til opgave at udøve menighedsrådets arbejdsgiverfunktion. Det indebærer, at kontaktpersonen fungerer som personaleleder og har det daglige ansvar som arbejdsgiver over for det personale, som menighedsrådet har ansat.
Kontaktpersonen skal være med til at sikre et godt samarbejde mellem medarbejderne og 
menighedsrådet, mellem medarbejderne indbyrdes og mellem medarbejderne og præsten.

Kasserer
Kassereren står for budget, årsregnskab og kvartalsrapporter samt fører tilsyn med, at regnskabsføreren udfører sine opgaver efter gældende vedtægt. Ved Mørke Kirke er selve regnskabsføringen delegeret til en professionel regnskabsfører. Både kassereren og regnskabsføreren arbejder på menighedsrådets vegne. Det er typisk kasserer og formand, der deltager i budgetlægningsmøder og har kontakten til provstiet i økonomiske spørgsmål.

Kirkeværge
Kirkeværgen fører tilsyn med kirken og kirkegården. Det gælder alle tilhørende bygninger inde og ude samt inventar og tilbehør, dog undtagen præsteboliger. Tilsynet indebærer vedligeholdelse, renholdelse, reparation, nyanskaffelser og nybygning, sikkerhed, brandforebyggelse og forsikringssager. Kirkeværgen varetager ofte også administrative funktioner i forbindelse med kirkegårdens administration. Desuden har kirkeværgen pligt til at deltage i de årlige syn af kirken og kirkegården samt ekstraordinære synsforretninger.

Kirkeværgen er ikke alene om opgaverne, men kan støttes af andre fra menighedsrådet.

Sekretær
Sekretæren udsender mødeindkaldelse og den af formanden udfærdigede dagsorden med bilag, hvis ikke formanden selv ønsker at gøre dette. Sekretæren deltager i menighedsrådsmøderne og udvalgsmøderne, og vedkommender fører også beslutningsprotokollen/referat.

I samarbejde med formanden bistår sekretæren ved udfærdigelse af menighedsrådets korrespondance.

Luk menu